Februar 2016: Fossiliséiert Libell aus de Solnhofener Plattekalken

Fossiliséiert Libell Stenophlebia latrillei aus de Solnhofener Plattenkalken (Bayern, Däitschland), ca. 150 Milliounen Joer (Spéide Jura). Dëst aussergewéinlecht Stéck wäert am Themeberäich “Eruerwerung vum Loftraum” an den neien Dauerausstellungen ausgestallt ginn.

Objet vum Mount |