350 Millioune Joer Bësch

Weis, R. & al., 2002. – 350 Millioune Joer Bësch. Katalog zur Sonderausstellung im ‘natur musée’. Musée national d’histoire naturelle Luxembourg, 2002 – ISBN 2-919877-04-6.

catalogues d'expositions, Publications |